Veikla

BĮ Liolių socialinės globos namai yra Kelmės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1992 m. rugpjūčio 17d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 361, veikla pradėta 1993 m. vasario 1d. rajono valdybos potvarkiu Nr. 38.

Įstaigos misija: užtikrinti socialinės globos namų gyventojams socialinę gerovę, teikiant rūpestingą paramą, kuri padėtų jiems pasijusti pilnaverčiais ir lygiateisiais visuomenės nariais bei integruotis visuomenėje.

BĮ Liolių socialinės globos namų tikslas – tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno senelių namų gyventojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinę reabilitaciją, materialinį ir buitinį aptarnavimą, teikiant būsto, maitinimo, transporto, buitines, asmens higienos, socialinio darbo, bendravimo, konsultavimo it kitas paslaugas, išvardytas Socialinių paslaugų kataloge, ir atsižvelgiant į gyventojų sveikatą, pomėgius, interesus.

BĮ Liolių socialinės globos namų uždaviniai:

Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, socialinės rizikos asmenims vadovaujantis higienos normomis, reikalavimais socialinės globos įstaigoms.
Teikti ilgalaikę ir trumpalaikę bendrosios praktikos slaugą, rūpintis racionaliu, o prireikus – specialiu maitinimu, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas;
Organizuoti gyventojams medikų konsultacijas ir esant būtinybei perkelti gyventoją į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, galinčią suteikti reikiamą medicinos pagalbą.
Skatinti socialinės globos namų gyventojų integraciją į visuomenę, savarankiškumo ugdymą;
Užtikrinti socialinės globos namų materialinį, buitinį aptarnavimą, sveikatos priežiūrą ir saugią aplinką;
Aktyvinti, burti pagyvenusius ir neįgalius žmones dalyvauti socialinės globos namų  veikloje, skatinti savitarpio pagalbą;
Teikti laikino apgyvendinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims;
Stiprinti materialinę bazę, reikalingą specialiosioms socialinėms paslaugoms teikti.
Rengti ir įgyvendinti įvairius projektus, skirtus socialinių paslaugų infrastruktūros plėtrai  ir pan.;
Rūpintis socialinės globos  namų darbuotojų kvalifikacijos kėlimu.