Viešieji pirkimai

BĮ Liolių socialinės globos namai viešuosius pirkimus atlieka vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu,

Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“,

Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais.

 

Archyvas

            Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei pavie­šintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba Centriniame viešųjų pirkimų portale (CVPP).