Krizių centras

Krizių centro tikslas – užtikrinti Centre apgyvendintam asmeniui (šeimai), nukentėjusiam nuo smurto, gaisrų ar stichinių nelaimių, kitais atvejais, laikino apgyvendinimo paslaugas, teikiant socialinę ir psichologinę pagalbą.

 

Krizių centro uždaviniai:

 1. Laikinai apgyvendinti šeimas su vaikais, kurie dėl artimųjų prievartos ar kitų priežasčių negali gyventi savo namuose;
 2. Teikti smurtą patyrusiems asmenims (šeimoms) socialinę ir psichologinę pagalbą;
 3. Padėti šeimoms ar pavieniams asmenims spręsti problemas, dėl kurių jie tapo šio Centro klientais;
 4. Suteikti kompleksinę pagalbą kritinėje padėtyje atsidūrusiems, laikinai Centre apgyvendintiems asmenims;
 5. Aktyvinti asmens savipagalbą ir gebėjimą integruotis visuomenėje;
 6. Užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę;
 7. Bendradarbiauti su Socialinės globos namų struktūriniais padaliniais, valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, sprendžiant socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo asmeniui (šeimai), patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje, klausimus.

 

Krizių centre teikiamos socialinės paslaugos ir jų gavėjai

Centre teikiama specialioji socialinė paslauga – socialinė priežiūra (intensyvi krizių įveikimo pagalba, apgyvendinimas nakvynės namuose ir krizių centruose).

 

Centre teikiamų paslaugų sudėtis:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Apgyvendinimas (asmeniui (šeimai), patyrusiam smurtą artimoje aplinkoje ar nukentėjusiam nuo gaisro, stichinių nelaimių) ir kitais atvejais;
 • Psichologinės – psichoterapinės pagalbos organizavimas;
 • Minimalių buitinių ir asmens higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo technika ir t.t.);
 • Kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • Darbinių įgūdžių ugdymas;
 • Esant poreikiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimas;
 • Kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

 

Socialinių paslaugų gavėjai:

 • Asmenys, patyrę smurtą artimoje aplinkoje;
 • Motinos ar tėvai su vaikais atsidūrę kritinėje padėtyje dėl gaisro ar stichinių nelaimių;
 • Kiti asmenys, kuriems reikalingos socialinės paslaugos.

 

Socialinių paslaugų teikimo tvarka ir sąlygos

Dėl socialinių paslaugų gavimo asmuo, šeima (rūpintojas, artimieji bei kiti suinteresuoti asmenys) kreipiasi į savo deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ar į Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.

 

Asmuo, dėl laikino apgyvendinimo Krizių centre, Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui pateikia:

 • prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti;
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
 • pažymą apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per tris paskutinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 • išrašą iš medicininių dokumentų (forma Nr. 027/a) su sveikatos priežiūros specialisto išvada, kad gali gauti paslaugas krizių centre;
 • kitus dokumentus, patvirtinančius paslaugos reikalingumą;
 • išskirtinais atvejais, kai socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) skiriamos siekiant išvengti grėsmės asmens (šeimos) fiziniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas (rūpintojas) bei kitas suinteresuotas asmuo turi teisę užpildyti prašymą – paraišką gauti socialines paslaugas ir pateikti dokumentus po to, kai jam suteikiamos socialinės paslaugos.

 

Apgyvendinimo paslaugos teikiamos iki 6 mėn. Įvertinus padėtį atskiru Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu apgyvendinimo paslaugos gali būti pratęsiamos.

 

Mokėjimas už socialines paslaugas

– Asmens finansines galimybes mokėti už laikino apgyvendinimo paslaugas įvertina  ir  nustato Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, vadovaudamasis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2006-06-14, Nr. 583).

– Laikinos apgyvendinimo paslaugos Krizių centre finansuojamos iš savivaldybės biudžeto ir asmens mokėjimo už suteiktas paslaugas lėšų.

– Laikinos apgyvendinimo paslaugos Krizių centre pirmiausia finansuojamos nustatytu asmens mokėjimo už paslaugas dydžiu, likusi paslaugos kainos dalis – iš savivaldybės biudžeto lėšų.

– Krizių centre apgyvendintas asmuo už komunalines paslaugas ir maitinimą moka (išlaidas šilumai, elektros energijai, vandeniui ir kt.) pagal įstaigoje esančius apskaitos prietaisus ir nustatytą išlaidų skaičiavimo vienam asmeniui tvarką.

– Mokėjimo už laikino apgyvendinimo paslaugą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.

– Mokėjimo už laikino apgyvendinimo paslaugą dydis asmeniui neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų.

– Asmens, kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už laikino apgyvendinimo paslaugą dydis sudaro ne daugiau kaip 5 procentus asmens pajamų.

– Tais atvejais, kai laikino apgyvendinimo paslaugos teikiamos šeimai, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų šeimos pajamų.

– Savivaldybė turi teisę nustatyti, kad krizių atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą arba kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, sveikatai ar gyvybei, laikino apgyvendinimo paslaugos 7 pirmąsias kalendorines dienas teikiamos nemokamai.

– Asmeniui (šeimai), teisės aktų nustatyta tvarka gaunančiam (-iai) socialinę pašalpą, arba asmeniui (šeimai), kurio pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, socialinė priežiūra teikiama nemokamai.