Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

BĮ Liolių socialinės globos namų teritoriniai padaliniai:

Liolių socialinės globos padalinio 1 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 39;

Liolių socialinės globos padalinio 2 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 40;

Užvenčio socialinės globos padalinys: Užventis, Vilties g. 2;

Liolių socialinės globos padalinio 1 ir 2 korpusuose, Užvenčio socialinės globos padalinyje yra teikiamos šios paslaugos:

  • trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems neįgaliesiems ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra iki 6 mėnesių per metus;
  • ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.
  • laikinas atokvėpis (globa ) – tai trumpalaikės socialinės globos paslaugos, teikiamos paslaugos gavėjams, siekiant sudaryti sąlygas asmenims, kurie namuose augina, prižiūri, globoja (rūpina) ir (ar) slaugo kartu gyvenančius laikino atokvėpio paslaugos gavėjus, derinti asmeninį gyvenimą ir laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūrą, globą (rūpinimą) ir (ar) slaugą, suteikiant jiems galimybę kompensuoti šeimos interesus ir poreikius, pailsėti nuo nuolatinės namuose auginamo, prižiūrimo ir (ar) globojamo (rūpinamo) kartu gyvenančio laikino atokvėpio paslaugos gavėjo priežiūros ir (ar) slaugos.

Į KĄ KREIPTIS NORINT GAUTI PASLAUGAS?

Dėl paslaugų skyrimo raštišku prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, reikia kreiptis į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą išmokoms (dirbantį seniūnijoje) ar į Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių ar socialinį darbuotoją.

Kreipiantis į seniūniją ar į Kelmės socialinių paslaugų centrą dėl socialinių paslaugų reikia pateikti:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (prašymas gali būti pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai dėl socialinių paslaugų, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo ar vyriausiojo ar vyresniojo specialisto išmokoms (dirbančio seniūnijoje) elektroniniu įrenginiu, prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

3. duomenis apie besikreipiančio asmens gyvenamosios vietos deklaravimą gauna socialinis darbuotojas ar vyriausiasis ar vyresnysis specialistas išmokoms (dirbantis seniūnijoje) iš SPIS Gyventojų registro duomenų bazės, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena Kelmės savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos Savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Vyriausieji ar vyresnieji specialistai išmokoms (dirbantys seniūnijoje), priėmę besikreipiančio asmens prašymą (SP-8), su visais jo priedais ir privalomais dokumentais pateikia Socialinės paramos skyriui, o Socialinės parmos skyrius inicijuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą.

GLOBOS SKYRIMO TVARKA

Sprendimas dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo priimamas socialinio darbuotojo, nustačiusio asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, teikimu. Sprendimą priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas (o jam nesant jį pavaduojantis valstybės tarnautojas).

Sprendimas skirti asmeniui ilgalaikę socialinę globą stacionarioje socialinės globos įstaigoje priimamas tik tais atvejais, kai, nustačius ilgalaikės socialinės globos poreikį, socialinio darbuotojo pateiktose išvadose yra nurodytos ir galimos alternatyvios ilgalaikei socialinei globai stacionarioje socialinės globos įstaigoje paslaugos ir įvardytos priežastys, dėl kurių nurodytų alternatyvių paslaugų nesiūloma teikti.

Sprendimas dėl laikino atokvėpio paslaugos skyrimo priimamas vieną kartą per 24 mėnesius, jei asmens būklė per šį laikotarpį nesikeičia, atsižvelgiant į nustatytą prižiūrimo asmens socialinių paslaugų poreikį, numatant galimybę pakartotinai gauti laikino atokvėpio paslaugas vadovaujantis šiuo sprendimu. Per 24 mėnesių laikotarpį po sprendimo priėmimo, gavus asmens (suinteresuoto asmens) prašymą laisva forma, globos įstaigos vadovas priima sprendimą teikti paslaugas prašyme nurodytais terminais.

Jei globos namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į Savivaldybės eilę ilgalaikei socialinei globai gauti, o tais atvejais, kai asmuo pageidauja apsigyventi kitų rajonų globos įstaigose ir juose tuo metu nėra laisvų vietų, sprendimas skirti paslaugas nepriimamas ir siuntimas į asmens pageidaujamą globos įstaigą neišrašomas. Sprendimas priimamas ir siuntimas išrašomas gavus informaciją iš Globos namų apie galimybę apgyvendinti asmenį.

Savivaldybės asmenų eilė ilgalaikei socialinei globai gauti sudaroma pagal sprendimų dėl socialinės globos skyrimo priėmimo datą. Jeigu sprendimai skirti socialinę globą priimami tą pačią dieną dėl kelių asmenų, atsižvelgiama ir į Prašymo pateikimo datą.

Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Mokesčio už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir į turtą.

Mokesčio už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų, jeigu asmens turto vertė mažesnė už jo gyvenamosios vietos Savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens turto vertė didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja 1 proc., skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą, ir mokamas, kol bus išmokėta visa priskaičiuota suma. Gavus asmens (ar suinteresuoto asmens), kuris gauna ilgalaikę socialinę globą pranešimą (prašymą) apie turto pokyčius, finansinės jo galimybės iš naujo įvertinamos ne vėliau kaip per vienerius metus nuo minėtosios informacijos gavimo.

Asmenys, laikinai teisės aktų nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo 4 išvykimo paros moka 30 proc. jiems nustatyto mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydžio. Išvykus ne ilgiau kaip trims paroms, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Mokesčio už ilgalaikės socialinės globos paslaugas dydį, asmens (šeimos) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą finansines galimybes bei turto vertinimą, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nutarimais ir šiuo Aprašu, nustato Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas.

MOKĖJIMAS UŽ TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS IR LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGAS

Mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas.

Asmens mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų. Jei asmeniui teikiama trumpalaikė socialinė globa ir jį prižiūrintiems šeimos nariams suteikiamas laikinas atokvėpis, mokėjimo dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų. Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją ar iki 2023 m. gruodžio 31 d. nustatyta tvarka paskirtą slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už trumpalaikę socialinę globą padengti. Tais atvejais, kai asmuo, gaudamas trumpalaikę socialinę globą, maitinasi savo lėšomis, mokėjimo už trumpalaikę socialinę globą dydis mažinamas proporcingai ta dalimi, kuria sumažėja trumpalaikės socialinės globos kaina, kai į ją neįskaičiuojamos maitinimosi išlaidos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas rekomenduojamas paros maistinių medžiagų ir energijos normas.

Mokėjimo už trumpiau nei vieną kalendorinį mėnesį ar ne visą parą teikiamą trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos trumpalaikės socialinės globos trukmei.

Asmens mokėjimo dalį, kurią nustatė Socialinės paramos skyrius, globos įstaigai moka pats asmuo ar kitas suinteresuotas asmuo.

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 5 / 5. Vote count: 1

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.