Ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa

BĮ Liolių socialinės globos namų teritoriniai padaliniai:

Liolių socialinės globos padalinio 1 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 39;

Liolių socialinės globos padalinio 2 korpusas: Lioliai, Nepriklausomybės g. 40;

Užvenčio socialinės globos padalinys: Užventis, Vilties g. 2;

Liolių socialinės globos padalinio 1 ir 2 korpusuose, Užvenčio socialinės globos padalinyje yra teikiamos šios paslaugos:

trumpalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba suaugusiems neįgaliesiems ar senyvo amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė priežiūra iki 6 mėnesių per metus;

ilgalaikė socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis nesavarankiškam asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Į KĄ KREIPTIS?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją (Kelmės miesto seniūnijos gyventojai turi kreiptis į Kelmės rajono socialinių paslaugų centrą) ir pateikti šiuos dokumentus:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti formą, kuri yra patvirtinta socialinės apsaugos ir darbo ministro (gali būti pildoma vietoje); 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 3. pensininko pažymėjimą; 4. neįgaliojo pažymėjimą; 5. medicinos dokumentų išrašą (F 027/a); 6. neįgalumo lygio arba darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT); 7. specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) ar slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją (jei asmeniui išduota); 8. įgaliojimą atstovauti asmeniui (jei asmuo tokį turi); 9. asmens (globėjo, rūpintojo) sutikimą mokėti vieną procentą, skaičiuojant nuo turimos turto vertės, viršijančios gyvenamosios vietos turto vertės normatyvą (kai teikiama ilgalaikė socialinė globa).

GLOBOS SKYRIMO TVARKA

1. Gavus asmens bylą, kurią suformuoja seniūnijų specialistai socialiniam darbui ar Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorius, ir priėmus sprendimą dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugos skyrimo, Socialinės paramos skyriaus darbuotojas sprendimo elektroninio dokumento nuorašą įsega į asmens bylą, apie priimtą sprendimą per 5 darbo dienas informuojamas asmuo ar jį atstovaujantis asmuo jų nurodytu pranešimo būdu. Apie priimtą sprendimą informuojama ir socialinių paslaugų įstaiga arba kita institucija, atsakinga už paskirtų socialinių paslaugų teikimo asmeniui organizavimą (kai paslaugos asmeniui skiriamos socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė savivaldybė nėra).

2. Tais atvejais, kai socialinių paslaugų įstaiga, kurioje asmeniui paskirta ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa, negali teikti paslaugos dėl vietų trūkumo, asmuo įrašomas į eilę (pagal įstaigos nustatytą tvarką). Vienas asmuo gali būti įrašytas tik į vieną eilę ilgalaikei socialinei globai gauti. Asmenų, pageidaujančių gauti socialinę globą socialinės globos įstaigoje, kurios savininkė yra savivaldybė, eilę sudaro Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą.

3. Asmenų eilė socialinėms paslaugoms gauti socialinių paslaugų įstaigoje, kurios savininkė yra savivaldybė, sudaroma pagal sprendimo skirti socialinės globos paslaugą priėmimo datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti pateikimo datą. Pirmesniu numeriu į eilę įrašomas asmuo, kurio prašymas-paraiška paslaugoms gauti pateiktas ankstesne data.

4. Atsiradus laisvai vietai ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai teikti, globos įstaigos atsakingas darbuotojas apie tai informuoja Socialinės paramos skyrių. Socialinės paramos skyriaus darbuotojas, atsakingas už socialinių paslaugų organizavimą, informuoja asmenį apie esamą galimybę gauti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą, rengia dokumentus, reikalingus apgyvendinti asmenį socialinės globos įstaigoje.

MOKĖJIMAS UŽ ILGALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGAS

Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas, o tais atvejais, kai asmuo pradėjo gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., – ir į turtą.

Mokėjimo už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį neturi viršyti 80 procentų asmens pajamų.

Tais atvejais, kai asmuo pagal Lietuvos Respublikos tikslinių kompensacijų įstatymą gauna slaugos ar priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, visa šios kompensacijos suma (100 procentų) skiriama mokėjimui už ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą padengti.

Jeigu suaugusio asmens, pradėjusio gauti ilgalaikę socialinę globą po 2007 m. sausio 1 d., turto vertė yra didesnė už jo gyvenamosios vietos savivaldybėje nustatytą turto vertės normatyvą, mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą suaugusiam asmeniui dydis per mėnesį padidėja vienu procentu, skaičiuojant nuo turto vertės, viršijančios normatyvą.

Asmenys, laikinai socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išvykę iš ilgalaikę socialinę globą teikiančios socialinių paslaugų įstaigos, už išvykimo laiką nuo ketvirtos išvykimo paros moka 30 procentų jiems nustatyto mokėjimo dydžio. Už tris pirmąsias išvykimo paras (įskaitant ir tuos atvejus, kai išvykstama trumpiau kaip 3 paroms) mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nemažinamas.

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 5 / 5. Vote count: 1

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.