Komisijos ir darbo grupės

 
1. Paramos priėmimo, panaudojimo, skirstymo ir apskaitos komisija (2018-03-21 Nr. V-54) 2. Paslaugų gavėjų ir kitų asmenų skundų, prašymų priėmimo ir nagrinėjimo komisija (2018-03-21 Nr. V-53)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Valerija Ivanauskienė – sekretorė
Silvijus Kaminskas – narys
Vilma Andrijauskienė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Valerija Ivanauskienė – sekretorė
Silvijus Kaminskas – narys
Vilma Andrijauskienė – narys
Alvyra Jankauskienė – narys
3. BĮ Liolių socialinės globos namų etikos priežiūros komisija (2018-03-06 Nr. V-32) 4. Globos namų turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisija  (2018-04-23 Nr. V-75)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Vilma Andrijauskienė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Rūta Juchnevičienė – narys
Pranciška Papreckienė – narys
Liolių socialinės globos namai:
Antanas Kazlauskas – pirmininkas
Genė Bielskienė – narys
Laimonas Narauskas – narys
Kęstutis Valčiukas – narys
Nijolė Ralienė – narys
Steponas Stonys – narys
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė – pirmininkė
Renata Kasperavičienė – narys
Sigita Šatkauskaitė – narys
Kęstutis Valčiukas – narys
Virginija Gusarovienė – narys
Romas Balskus – narys
5. Gyventojų pašalinimo iš Liolių socialinės globos namų komisija (2015-08-28 Nr. V-151) 6. Užvenčio socialinės globos padalinio gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių tvarkymo komisija (2018-05-23 Nr. V-102)
Erminijus Simonavičius – pirmininkas
Neringa Bagdonavičienė – narys
Socialinis darbuotojas, dirbęs su šalinamu asmeniu; globėjas, rūpintojas (jei toks yra); Gyventojų tarybos atstovai; „Savas asmuo“; asmens artimieji (jeigu jų turi); Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atstovas vyriausioji specialistė Sigita Butnorienė
Pirmininkas – Vilma Andrijauskienė, padalinio vedėja socialiniams reikalams
Alvyra Jankauskienė – narys
Sigita Šatkauskaitė – narys
Genė Bielskienė – narys
Negalinčiam, kuriam komisijos nariui dirbti, komisija papildyta nariais:
Katerina Račkauskienė – narys
Jūratė Pleikienė – narys
7. Liolių socialinės globos namų gyventojų pinigų ir kitų materialinių vertybių tvarkymo komisija (2018-05-23 Nr,-V-103) 8. BĮ Liolių socialinės globos namų viešųjų pirkimų komisija (2019-03-13 Nr.V-41)
Silvijus Kaminskas – pirmininkas
Viktorija Vižlianskaitė – narys
Ramūnas Ramanauskas – narys
Genė Bielskienė – narys
Negalinčiam, kuriam komisijos nariui dirbti, komisija papildyta nariais:
Rimantas Norkus – narys
Sandra Sabaliauskaitė-Butkienė – narys
Vaidotas Vaitkus – pirmininkas
Neringa Bagdonavičienė – narys
Ingrida Penikienė – narys
Rasa Melinienė – narys
Silvijus Kaminskas – narys
Vilma Andrijauskienė – narys
9. BĮ Liolių socialinės globos namų medikamentų gavimo, saugojimo, išdavimo gyventojams ir nurašymo komisija (2019-01-21 Nr. V-14) 10. Atsakingi asmenys, dirbantys su paslaugų gavėjų asmens bylomis (2018-01-09 Nr.V-5)
Liolių socialinės globos namai:
Angelė Misiurevičienė – narys
Genė Bielskienė – narys
Silvijus Kaminkas – narys
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė – narys
Zofija Želvienė – narys
Elena Lileikienė – narys
Paslaugų gavėjų pagrindines asmens bylas tvarko įstaigos administratorius.

Paslaugų gavėjų socialines asmens bylas tvarko socialiniai darbuotojai.

Paslaugų gavėjų medicinines asmens bylas tvarko bendrosios praktikos slaugytojas

11. Darbo taryba 2018-11 12. Dokumentų ekspertų komisija (2017-12-29 Nr. V-252)
Ramūnas Ramanauskas – pirmininkas
Vaidotas Vaitkus – narys
Renata Kasperavičienė – narys
Ingrida Penikienė – pirmininkas
Neringa Bagdonavičienė – pirmininko pavaduotojas
Valerija Ivanauskienė – narys
Silvijus Kaminskas – narys
13. Korupcijos prevencijos komisija (2016-03-07 Nr. V-42) 14. Atsakingi asmenys vidaus kontrolės ir vidaus audito atlikimui (2018-08-09 Nr. V-153)
Neringa Bagdonavičienė – pirmininkė
Vilma Andrijauskienė – pirmininko pavaduotoja
Silvijus Kaminskas – narys
Vaidotas Vaitkus -narys
Diana Strelkauskienė – narys
Užvenčio socialinės globos padalinys:
Vilma Andrijauskienė
Renata Kasperavičienė
Vida Marozienė
Gražina Širvienė
15. Atsakingi asmenys vidaus kontrolės ir vidaus audito atlikimui (2018-08-09 Nr. V-152) 16. Statinių kasmetinėms ir neeilinėms apžiūroms vykdyti komisija (2015-11-26 Nr.V-190)
Liolių socialinės globos namai:
Steponas Stonys
Genė Bielskienė
Vida Marozienė
Evelina Stonaitienė
Erminijus Simonavičius – pirmininkas
Steponas Stonys – narys
Romas Balskus – narys
Antanas Kazlauskas – narys