Integrali pagalba į namus

Projektas „Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“

Nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. BĮ Liolių socialinės globos namai pradėjo įgyvendinti projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“. 

 

 

Norime atsakyti į dažniausiai apie projektą užduodamus klausimus tokius kaip:

Kas tai yra integrali pagalba į namus?

Integrali pagalba susideda iš dvejų dalių:

 1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Integralios pagalbos tikslas – sudaryti sąlygas asmeniui kuo ilgiau visavertiškai gyventi namuose, bendruomenėje, užtikrinti tinkamą socialinės globos ir slaugos paslaugų organizavimą ir teikimą, stiprinti asmens gebėjimus ir savarankiškumą, palaikyti socialinius ryšius su šeima, bendruomene.

Integralią pagalbą teikia BĮ Liolių socialinės globos namai. Įstaiga atitinka socialinės globos normatyvus bei turi licenciją teikti bendrosios praktikos slaugos paslaugą

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažistas).

Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybė:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, pripažinti nedarbingais, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • dienos socialinė globa teikiama iki 4,5 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), bet ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Pastaba. Jeigu asmeniui integralios pagalbos paslaugų nepakanka arba susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl nukreipimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus pajamas, prie kurių duomenų Socialinės paramos skyrius turi prieigą);
 • sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

Pastaba. Asmenys, norintys gauti integralios pagalbos paslaugas, pateikus visus reikalingus dokumentus, nesant laisvų vietų, gali būti įrašomi į eilę. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma atsižvelgiat į asmens prašymo-paraiškos integralios pagalbos paslaugoms gauti pateikimo datą ir į asmens faktinę gyvenamąją vietą (pagal seniūnijas).

 

Kiek kainuoja integralios pagalbos į namus paslaugos?

 • Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos Europos socialinio fondo lėšomis, teikiamos nemokamai.
 • Mokestis už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 30 procentų asmens pajamų;
 • asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 40 procentų asmens pajamų.
 • Kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.“Valstybės remiamų pajamų dydis nuo 2020-01-01 – 125 Eur.

Jeigu Asmuo teikiamomis socialinėmis paslaugomis naudojasi ne visą mėnesį, mokama už faktiškai suteiktas dienos socialinės globos paslaugas.

 

Integrali pagalba finansuojama iš:

 • valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams asmenims su sunkia negalia socialinei globai teikti;
 • Europos socialinio fondo lėšų

Ataskaita už 2017 metus

Iš kairės: projekto koordinatorius Silvijus Kaminskas, projekto finansininkė Ingrida Penikienė, projekto vadovė Neringa Bagdonavičienė ir BĮ Liolių scialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius

(Lioliai, Kelmės rajonas, Liolių socialinės globos namų nuotrauka)

Kontaktai:

Projekto vadovas Neringa Bagdonavičienė 8 68421364 neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt
Projekto finansininkas Ingrida Penikienė 867321980 ingrida.penikiene@lioliaisn.lt
Projekto koordinatorius Silvijus Kaminskas 867322147 silvijus.kaminskas@lioliaisn.lt