Integrali pagalba į namus

Projektas „Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“

Nuo 2016 m. rugsėjo 22 d. BĮ Liolių socialinės globos namai įgyvendino projektą „Integralios pagalbos į namus plėtra Kelmės rajone“. Projekto lėšos baigėsi 2022 m. vasario mėnesį, tačiau įvertinus teikiamų paslaugų reikalingumą, Kelmės rajono savivaldybės tarybos narių sprendimu, dienos socialinės globos ir slaugos (integralios pagalbos) paslaugos toliau yra teikiamos rajono gyventojams, finansuojant Kelmės r. savivaldybės lėšomis.

Žemiau pateikiama detali informacija apie teikiamas dienos socialinės globos ir slaugos (integralios pagalbos) asmens namuose paslaugas

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas. Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

 1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
 2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažuotojas).

Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Šias paslaugas gali gauti asmenys, kurių deklaruota gyvenamoji vieta yra Kelmės rajono savivaldybė:

 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, pripažinti nedarbingais, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 • suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

 • dienos socialinė globa teikiama iki 4,5 val. per dieną 5 kartus per savaitę asmens namuose. Valandų poreikį nustato socialinis darbuotojas, apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu);
 • slaugos paslaugos teikimo trukmę nustato slaugytojas, pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderinęs su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu), bet ne ilgiau kaip 4,5 valandos per dieną.

Pastaba. Jeigu asmeniui integralios pagalbos paslaugų nepakanka arba susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl siuntimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

Mokestis už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. Nr. 583 nutarimu „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMU“ (daugiau informacijos rasite čia: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.278281/asr).

Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Asmuo (jo globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) raštu turi kreiptis į Kelmės rajono savivaldybės administracijos deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją ir užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu, ir pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • neįgaliojo pažymėjimo kopiją;
 • pažymos apie nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (forma SPS-1), išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, kopiją;
 • pažymas apie asmens (šeimos) pajamas (išskyrus pajamas, prie kurių duomenų Socialinės paramos skyrius turi prieigą);
 • sveikatos priežiūros įstaigos medicininės komisijos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F027/a).

Pastaba. Norintys gauti integralios pagalbos paslaugas asmenys, pateikę visus reikalingus dokumentus, nesant laisvų vietų, gali būti įrašomi į eilę. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma atsižvelgiant į asmens prašymo-paraiškos integralios pagalbos paslaugoms gauti pateikimo datą.

Iš kairės: projekto koordinatorius Silvijus Kaminskas, projekto finansininkė Ingrida Penikienė, projekto vadovė Neringa Bagdonavičienė ir BĮ Liolių scialinės globos namų direktorius Erminijus Simonavičius

(Lioliai, Kelmės rajonas, Liolių socialinės globos namų nuotrauka)

Kontaktai:

Projekto vadovas Neringa Bagdonavičienė 8 68421364 neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt
Projekto finansininkas Ingrida Penikienė 867321980 ingrida.penikiene@lioliaisn.lt
Projekto koordinatorius Silvijus Kaminskas 867322147 silvijus.kaminskas@lioliaisn.lt

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 4.2 / 5. Vote count: 5

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.