Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse

BĮ Liolių socialinės globos namai kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Kelmės savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Projekto metu taip pat numatomas kompetencijų ir profesinės kvalifikacijos tobulinimas integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, mobiliųjų komandų aprūpinimas slaugos priemonėmis, įranga, įrenginiais ir transporto priemonėmis, neformalios pagalbos skatinimo renginiai integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams, šeimos nariams, bendruomenei.

Planuojama, kad 2026 m. pabaigoje visoje Lietuvoje integralią pagalbą bus gavę 4018 neįgalių ar senyvo amžiaus asmenų.

Projekto trukmė – 2022 m. gruodžio 8 d. – 2026 m. gruodžio 31 d.
Projekto finansavimo suma – 43 940 212,00 Eur

Projektas finansuojamas 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis.

Projekto vykdytojas – Europos socialinio fondo agentūra

BĮ Liolių socialinės globos namai kaip projekto partneris nuo 2023 m. sausio mėn. pradėjo įgyvendinti projekto Nr. 07-003-P-0001 „Integralios pagalbos teikimas ir plėtra Lietuvos savivaldybėse“ veiklas Kelmės savivaldybėje. Projekto tikslas – užtikrinti integralios pagalbos tikslinės grupės asmenims teikimą ir plėtrą Lietuvos savivaldybėse. Projekto metu numatoma teikti slaugos, reabilitacijos ir globos paslaugas vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims jų namuose bei valstybės ir savivaldybių įstaigose, kuriose įgyvendinamos ikimokyklinio ugdymo programos ikimokyklinio amžiaus vaikams su negalia (iki 7 m.), taip pat konsultacijas neįgalius ir / arba senyvo amžiaus asmenis namuose prižiūrintiems šeimos nariams (parengimo juos prižiūrėti, pagalba prižiūrint patiems klausimais), psichologinė pagalba neįgaliems, senyvo amžiaus asmenims, juos prižiūrintiems šeimos nariams, integralią pagalbą teikiantiems darbuotojams.

Žemiau pateikiama detali informacija apie teikiamas dienos socialinės globos ir slaugos (integralios pagalbos) asmens namuose paslaugas

Integrali pagalba asmens namuose teikiama komandos principu, kurios tikslas – išsiaiškinti asmens socialinės globos ir slaugos namuose paslaugų poreikį, organizuoti ir teikti šias paslaugas, taikant efektyvias slaugos priemones bei socialines paslaugas.

Integrali pagalba susideda iš dviejų dalių:

  1. dienos socialinė globa asmens namuose – tai visuma socialinių paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba namuose dienos metu;
  2. slauga asmens namuose – tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos asmeniui namuose, siekiant užtikrinti paslaugų prieinamumą ir tęstinumą, tenkinant asmens slaugos poreikius namų sąlygomis.

Komandą sudaro šie specialistai: socialinis darbuotojas ir jo padėjėjai, slaugytojas ir jo padėjėjai, kiti sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutas, masažuotojas).

Kas gali gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Integralios pagalbos gavėjai yra asmenys, kurių deklaruota ar faktinė gyvenamoji vieta yra Kelmės savivaldybė:

1. suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia, pripažinti nedarbingais, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

2. senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su sunkia negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis;

3. suaugę darbingo amžiaus asmenys su negalia ir senatvės pensijos amžių sukakę asmenys su negalia, kuriems nustatytas visiško nesavarankiškumo lygis, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis;

4. vaikams su negalia, kuriems nustatytas vidutinis ar sunkus neįgalumas ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Asmenims, sergantiems infekcinėmis, psichikos ligomis ar turintiems proto negalią (jei asmuo yra agresyvus ir neprognozuojamas), sergantiems chronišku alkoholizmu, narkomanams integrali pagalba neteikiama.

Kokia yra integralios pagalbos namuose teikimo trukmė?

Integrali pagalba namuose teikiama iki 8 valandų per dieną iki 5 kartų per savaitę asmens namuose (išskirtiniais atvejais, kai paslaugų gavėjas neturi jokių artimųjų ir galimybės pasinaudoti neformalia pagalba, paslaugos gali būti teikiamos iki 10 valandų per dieną iki 7 kartų per savaitę, atsižvelgiant į paslaugas teikiančios įstaigos galimybes). Socialinis darbuotojas apsilankymo pas asmenį namuose metu suderina paslaugų teikimo trukmę su atvejo vadybininku ir su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

Slaugytojas pirmo apsilankymo pas asmenį namuose metu suderina paslaugų teikimo trukmę su atvejo vadybininku ir su pageidaujančiu gauti paslaugas asmeniu (jo globėju, rūpintoju arba asmeniui atstovaujančiu suaugusiu šeimos nariu).

Jeigu asmeniui integralios pagalbos paslaugų nepakanka ar susidarius krizinei situacijai (pablogėjus asmens sveikatos būklei, atsiradus ekstremalioms aplinkybėms šeimoje ir pan.), asmuo (globėjas, rūpintojas arba asmeniui atstovaujantis suaugęs šeimos narys) gali kreiptis dėl siuntimo į slaugos ligoninę ar ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos institucijoje skyrimo.

Kiek reikia mokėti už paslaugas?

Slaugos paslaugos asmens namuose Integralios pagalbos plėtros programos įgyvendinimo laikotarpiu, kai jos finansuojamos 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos „Europos socialinio fondo +“ ir 2021–2027 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis, teikiamos nemokamai.

Mokesčio už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas:

1. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

2. vieno gyvenančio asmens, kurio pajamos yra didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui neviršija valstybės remiamų pajamų trigubo dydžio, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;

3. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;

4. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų trigubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 30 procentų asmens pajamų;

5. asmens, gyvenančio šeimoje, kurios pajamos vienam šeimos nariui yra didesnės už valstybės remiamų pajamų keturgubą dydį, bet mažesnės už valstybės remiamų pajamų penkiagubą dydį, mokėjimo už dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 40 procentų asmens pajamų.

Kitais atvejais, nei numatyta šiame punkte, mokėjimo už vieną kalendorinį mėnesį teikiamą dienos socialinę globą dydis neturi viršyti 50 procentų asmens pajamų.

Asmens finansines galimybes mokėti už dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, teikiant integralią pagalbą, vertina Socialinės paramos skyriaus atsakingas specialistas.

Įvertinus asmens (šeimos) gyvenimo ir buities sąlygas, atsižvelgiant į Socialiniams klausimams spręsti komisijos rekomendacines išvadas, Socialinės paramos skyriaus vedėjo sprendimu mokestis už paslaugas gali būti mažinamas.

Kaip gauti integralios pagalbos į namus paslaugas?

Dėl paslaugų skyrimo raštišku prašymu tiesiogiai, paštu ar elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga, reikia kreiptis į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos vyriausiąjį ar vyresnįjį specialistą išmokoms (dirbantį seniūnijoje) ar į Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatorių ar socialinį darbuotoją.

Kreipiantis į seniūniją ar į Kelmės socialinių paslaugų centrą dėl socialinių paslaugų reikia pateikti:

1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (prašymas gali būti pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje);

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai dėl socialinių paslaugų, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis. Jei prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo ar vyriausiojo ar vyresniojo specialisto išmokoms (dirbančio seniūnijoje) elektroniniu įrenginiu, prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

3. duomenis apie besikreipiančio asmens gyvenamosios vietos deklaravimą gauna socialinis darbuotojas ar vyriausiasis ar vyresnysis specialistas išmokoms (dirbantis seniūnijoje) iš SPIS Gyventojų registro duomenų bazės, o jei asmuo nėra deklaravęs gyvenamosios vietos ir nėra įrašytas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenį apskaitą, pagal galimybes pateikia dokumentų, įrodančių, kad jis gyvena Kelmės savivaldybėje (pvz., joje turi nekilnojamąjį turtą, moka mokesčius už jį, turi viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį ir pan.), kopijas, jei tokios informacijos nėra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose.

Jeigu dokumentai ir (ar) duomenys, kurių reikia nustatant teisę gauti paslaugą, yra valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose, valstybės informacinėse sistemose ar juos Savivaldybė pagal prašymą ir (ar) duomenų teikimo sutartis gauna iš valstybės ir (ar) savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių ir organizacijų, pareiškėjas šių dokumentų ir (ar) duomenų pateikti neprivalo. Vyriausieji ar vyresnieji specialistai išmokoms (dirbantys seniūnijoje), priėmę besikreipiančio asmens prašymą (SP-8), su visais jo priedais ir privalomais dokumentais pateikia Socialinės paramos skyriui, o Socialinės paramos skyrius inicijuoja socialinių paslaugų poreikio nustatymą.

Pastaba. Asmenys, norintys gauti integralios pagalbos paslaugas, pateikę visus reikalingus dokumentus, bet nesant laisvų vietų, gali būti įrašomi į eilę. Eilė integralios pagalbos paslaugoms gauti sudaroma atsižvelgiant į sprendimo integralios pagalbos paslaugoms gauti priėmimo datą.

Kontaktai:

BĮ Liolių socialinės globos namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalamsNeringa Bagdonavičienė868421364neringa.bagdonaviciene@lioliaisn.lt
BĮ Liolių socialinės globos namų vyr. buhalterėIngrida Penikienė867321980ingrida.penikiene@lioliaisn.lt
BĮ Liolių socialinės globos namų vyr. socialinis darbuotojasSilvijus Kaminskas867322147silvijus.kaminskas@lioliaisn.lt

Įvertink mūsų paslaugas.

Įvertink

Vidutinis vertinimas 4.4 / 5. Vote count: 7

Įvertinimų nėra. Būk pirmas įvertinęs.