Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas

2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

3. Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas. 2006-04-05 Lietuvos Respublikos Socialinės Apsaugos ir Darbo Ministro įsakymas Nr. A1-94 “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”  (Žin., 2006, Nr. 43-1571). Pakeitimai: (Žin., 2006, Nr. 113-4310; Žin., 2007, Nr. 32-1162; Žin., 2007, Nr. 81-3351; Žin., 2007, Nr. 140-5765; Žin., 2008, Nr. 142-5666; Žin., 2009, Nr. 18-736; Žin., 2010, Nr. 79-4099).

4. Higienos norma HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”. 2011-02-10 Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro įsakymas Nr. V-133 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 125:2011 “Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” patvirtinimo”  (Žin., 2011, Nr. 20-1006).

5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46 „Dėl Socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“;

6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7. Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodika. 2006-10-10 LRV nutarimas Nr. 978 “Dėl socilialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 110-4163). Pakeitimai: (Žin., 2007, Nr. 80-3247; Žin., 2009, Nr. 90-3869; Žin., 2010, Nr. 65-3244; Žin., 2011, Nr. 64-3041; Žin., 2012, Nr. 35-1713).

8. Biudžetinių įstaigų įstatymas  Nr. I-1113 (Žin., 1995, Nr. 104-2322). Nauja dokumento redakcija: Biudžetinių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. XI-666 (Žin., 2010, Nr. 15-699).

9. Viešųjų pirkimų įstatymas Nr. I-1491 (Žin., 1996, Nr. 84-2000). Nauja dokumento redakcija: Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas Nr. X-471 (Žin., 2006, Nr. 4-102).

10. Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 1 d. įsakymas Nr. A-371 ,,Dėl Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

11. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-435 „Dėl Integralios pagalbos plėtros veiksmų plano patvirtinimo“

12. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T-412(E) „Dėl Integralios pagalbos asmens namuose paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo ir kainos patvirtinimo