Finansinių ataskaitų rinkiniai

2017 metų metinis finansinės ataskaitos rinkinys
2017 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys
2017 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys
2017 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys

 

2016 metų metinis finansinės ataskaitos rinkinys
2016 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys
2016 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys
2016 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys

2015 metų metinis finansinės ataskaitos rinkinys

2015 metų III ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys

2015 metų II ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys

2015 metų I ketvirčio finansinės ataskaitos rinkinys

 

 

 

Dėl finansinių ataskaitų rinkinio teikimo 2014 m. rugsėjo 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį 2014 m. rugsėjo 30 d.

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį 2014 m. rugsėjo 30 d.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per atskaitinį laikotarpį 2014 m. birželio 30 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014 m. kovo 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

 

Finansinės būklės ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Pinigų srautų ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2013 m. gruodžio 31 d.

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2013 m. gruodžio 31 d.

 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2013m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2013m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

 

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę, paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2013m. pirmojo ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

 

2012 m. gruodžio mėn. 31d.  

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Pagrindinės veiklos kitos pajamos

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Biologinio turto, įvertinto įsigijimo savikaina arba normatyvinėmis kainomis, vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį

Informacija apie per vienus metus gautinas sumas

Informacija apie pinigų ekvivalentus

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas

Finansinių ataskaitų aišinamasis raštas

2VSAFASp

3_VSAFASp

LIOLIŲ SENELIŲ NAMŲ PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE ATASKAITŲ III KETVIRČIO 2012m.